ارتباط با ما

  • آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار آیت ا... مدرس - خیابان امام موسی صدر شرقی - پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
  • شماره تماس : 32434848 - 056
  • نمابر : 32443479- 056
  • کد پستی : 43683 - 97186
  • info@skstp.ir : رایانامه