معاونت فناوری و پشتیبانی پارک

 • توسعه فناوريهاي نوين از ديرباز عامل رشد و توسعه كشور بوده و طي 20 سال آينده نيز عامل اصلي تأمين درآمدهاي كشور خواهد بود. نگاه اصولي و صحيح به اين مقوله، ايران را به كشور اول منطقه از حيث علم و فناوري تبديل مي نمايد. در اين راستا، معاونت توسعه فناوري و پشتیبانی با توجه به اهداف ، چشم انداز و برنامه هايي كه پارک علم و فناوري براي خود ترسيم نموده است، محورهايي را براي دستيابي به يك برنامه جامع و اجرايي با هدف كسب جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه كه يكي از بندهاي اهداف چشم انداز نيز مي باشد، ترسيم نموده است

اهداف معاونت فناوری

 • برنامه ریزی در رابطه با جلب مراکز دانشگاهی ، پژوهشی و تخصصی به منظور تجمیع امکانات و توانمندیهای آنان در راستای اهداف پارک
 • نظارت بر روند ارائه خدمات تخصصی به موسسات و واحدهای مستقر در پارک
 • نظارت بر تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به حوزه فناوری پارک
 • کاولویت بندی زمینه های فعالیت پارک و مراکز رشد در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب
 • نظارت بر روند پذیرش موسسات و واحدها در پارک
 • نظارت و سیاستگذاری در امور بازاریابی و خدمات فنی و تخصصی پارک
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری و مراکز خدمات علمی و دیگر مراکز مورد نیاز پارک
 • برنامه ریزی به منظور جلب نظر و اخذ مساعدتهای مالی وفنی مراکز علمی، پژوهشی، تولیدی و تخصصی داخلی و خارجی
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و انجام ترتیبات لازم برای رفع نیازهای آنان
 • نظارت و شرکت در جلسات مختلف مربوط به حوزه فناوری و نوآوری
 • نظارت بر انتشارات علمی- پژوهشی و فناوری پارک و نحوه اطلاع رسانی اخبار حوزه فناوری و نوآوری
 • نظارت بر روند پیشرفت تعامل با اندیشمندان، متخصصین و نخبگان و کارآفرینان داخل و خارج کشور

اهداف معاونت پشتیبانی

 • همکاری با رئیس پارک در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی پارک
 • تهیه طرح جامع و تأمین زمین وامکانات متناسب با توسعه پارک
 • برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی پارک به منظور توسعه فضای واحدهای مختلف پارک و پیش بینی اعتبارات عمرانی مورد نیاز
 • رسیدگی به هدف های اجرایی پارک و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و حقوقی
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس پارک در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 • شرکت در شوراها ، کمیسیون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح پارک
 • تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات پارک
 • انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی پارک طبق مقررات و ضوابط مربوط
 • همکاری با معاونت فناوری و مراکز رشد در جهت تحقق اهداف پارک
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی پارک با همکاری حراست پارک
 • نظارت بر تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ( تشکیلاتی ) و همچنین تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط
 • نظارت بر نحوه عقد قرارداد های منعقده بین پارک و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با پارک واستماع اظهارات ، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی
 • مطالعه وبررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
 • پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاهها ،دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه
 • مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف پارک به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد
 • تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز
 • همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی ونگهداری و طبقه بندی مصوبات
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته های تخصصی
 • تنظیم شکوائیه برعلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که متعرض حقوق پارک در زمینه های مختلف هستند
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی