امورمالی پارک

  • امورمالی (ذیحسابی) پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی یکی از زیرمجموعه های معاونت پشتیبانی می باشد. با توجه به وظایف بر عهده امور مالی، محدوده وظایف به شش امور تقسیم می شود. 1 - امور اعتبارات و دفترداری 2 - امور رسیدگی و ممیزی 3 - امور حقوق و دستمزد 4 - امور حسابداری درآمد 5 - امور اموال 6 - امور بایگانی و نگهداری اسناد مالی

اهم فعالیتها و وظایف

  • نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها و تهیه صورت های مالی در چارچوب قوانین ذکر شده در آیین نامه مالی و معاملاتی پارک ها و مصوبات هیات امناء
  • نگهداری و تنظیم گزارش مالی و حفظ اسناد و دفاتر مالی و اطلاعات نرم افزاری مربوط و صحت و سلامت آنها
  • نگهداری و حراست و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
  • نگهداری و تنظیم حساب اموال پارک و نظارت بر تحویل و تحول اموال مذکور
  • برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی پارک در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف پارک
  • انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نیاز پارک و همکاری با سایر واحدها جهت انجام وظائف محوله
  • بکارگیری نظام‌های پیشرفته مدیریت مالی بمنظور استفاده بهینه از منابع
  • مشارکت در تصمیم گیری تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی
  • تدوین و نظارت بر اجرای صحیح بر مقررات و دستورالعمل ها و روش‌های مصوب مالی و معاملاتی